Åpenhetsloven

ITV Studios er forpliktet til å sikre at moderne slaveri, ulovlig arbeidspraksis og brudd på menneskerettigheter ikke finnes innenfor virksomheten vår og leverandørkjedene våre. Vi vet at slik praksis kan være skjult og vanskelig å avdekke, og kan påvirke arbeidstakere over hele verden i et bredt spekter av sektorer. Vi er også klar over at for å takle moderne slaveri og brudd på menneskerettigheter, må vi adressere dårlig arbeidspraksis hvor de oppstår, ettersom det å tolerere dem kan gi betingelser for utnyttelse.

ITV Studios har fokus på og arbeider målrettet med samfunnsansvar og menneskerettigheter. Arbeidet inngår i ITV-konsernets overordnede retningslinjer og rutiner, og skal sikre at ITV Studios blant annet oppfyller kravene i Åpenhetsloven.

Sosialt formål

ITV er mer enn bare TV. Vi kobler sammen millioner av mennesker hver dag, lager innhold de ikke får nok av og reflekterer og former verden vi lever i, alt gjennom kreativ kraft. Å gjenspeile og forme verden vi lever i gir oss en flott mulighet: å endre ITV til det bedre, og å bruke innholdet og rekkevidden til å inspirere til positive endringer i den store verden. Det er vårt sosiale formål.

Vi har fire fokusområder: bedre mental og fysisk helse, mangfold og inkludering, klimatiltak og å gi tilbake. Vi har satt tydelige mål for hvert område for både aktivitet på skjermen og utenfor skjermen, og vi rapporterer om disse målene årlig i ITV Social Purpose Impact Report. Alle kolleger oppfordres til å hjelpe oss med å nå disse målene.

Helse, miljø og sikkerhet

Hos ITV Studios Norway skal vi ha et psykisk og fysisk trygt arbeidsmiljø som skal sikre helse, velferd og fremme trivsel på arbeidsplassen. Vi skal drive vår virksomhet på en slik måte at det ikke oppstår skade på personell, materiell eller miljø. Derfor skal det både i planleggingsfasen og i det daglige produksjonsarbeidet legges vekt på helse, miljø og sikkerhet. Dette krever at både ledere og medarbeidere tar ansvar for å sikre at vi har et trygt, miljøvennlig og helsebringende arbeidsmiljø. 

Mangfold og inkludering

Vi fremmer kreativitet ved å kjempe for mangfold og omfavne inkludering. ITV er for alle, uansett bakgrunn, rase, funksjonshemming, seksualitet, kjønnsidentitet eller uttrykk. Alle kolleger skal alltid behandles rettferdig og med verdighet og respekt. Vi belønner individuelt arbeid og verdsetter mangfold av tanker, perspektiv og erfaring. Vi sørger for at organisasjonen vår er tilgjengelig for alle og gir den nødvendige oppmuntring og mulighet til videre karriere.

Alle kolleger vil ha like muligheter i jobben. Folk vil bli rekruttert for sin dyktighet, ferdigheter, erfaring og evner. Diskriminering på grunnlag av rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, alder, funksjonshemning, sivilstand, seksuell legning, graviditet, barsel, sosioøkonomisk bakgrunn, politisk mening, religion eller tro er ikke tillatt og tolereres ikke. Vi er alle ansvarlige for å fremme og implementere like muligheter på arbeidsplassen og bidra til å skape en inkluderende kultur på ITV, der alle føler seg velkomne. Vi omfavner forskjeller, får nye ting til å skje og leverer kreativitet. Verden er i endring, og vi er med på å drive frem denne endringen.

Klimatiltak

Hos ITV ønsker vi å skape programmer med størst mulig innvirkning på publikum og minst mulig innvirkning på planeten. Sammen jobber vi mot en bærekraftig hverdag ved å integrere miljøhensyn i alle ledd og enhver forretningsbeslutning. Vi er avhengig av våre ansatte for å nå våre mål, og sørger derfor for at klima og miljø er et sentralt tema i den obligatoriske opplæringen hos oss.

Vi har satt oss et stort mål, å bli «Net Zero Carbon» innen 2030 og har ambisiøse miljømål for de områdene som er mest vesentlige for virksomheten vår – våre karbonutslipp, avfall, innkjøp og en bærekraftig kultur.

Vår leverandørkjede

Vi samarbeider med mange leverandører og partnere, og de spiller alle en integrert rolle i suksessen til ITV. Våre leverandører og partnere skal behandles med respekt og rettferdighet til enhver tid, og vi vil overholde de høyeste etiske standarder i all vår omgang med dem. Våre mål og standarder gjelder ikke bare for hvordan vi opererer innenfor ITV, men også for hele vår innflytelsessfære. Det er derfor viktig at vi foretar anskaffelser med bakgrunn i sosiale formål – dette betyr å jobbe med leverandører som ikke bare leverer god service til riktig pris, men som også oppfyller våre høye standarder for profesjonalitet og er i tråd med vårt sosiale formål.

Det er muligens ikke lett å oppnå våre ambisiøse standarder og mål, men vi vet at det er viktig. Vi jobber i samarbeid med leverandørene våre for å identifisere risikoer, dele kunnskap og kontinuerlig arbeide for å forbedre innvirkningen vi alle har på den store verden.

Hos ITV har vi som mål å identifisere og håndtere risikoen for moderne slaveri og brudd på menneskerettigheter i virksomheten vår og forsyningskjedene våre. Vi har etablert retningslinjer og rutiner for gjennomgang av leverandørkjeder og avtaler iht. Åpenhetsloven, disse inngår i Selskapets opplæring for ledere og nøkkelpersoner, og skal sikre etterlevelse. Våre rutiner innebærer at den som har kontakt med leverandøren selv gjør vurderingen, med bistand fra ledelsen ved behov. ITV Studios stiller krav til etterlevelse av kravene i Åpenhetsloven i alle våre leverandøravtaler (fom. Juli 2023).

Ved avtaleinngåelse foretar ITV Studios en risikovurdering av leverandøren, herunder alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at det foreligger kritikkverdige forhold. Leverandøren kategoriseres etter lav, middels eller høy risiko, og følges opp deretter. Vårt kartleggingsarbeid innebærer bla å;

 • Gjennomføre due diligence av menneskerettigheter på forretningsaktiviteter og relasjoner
 • Gjennomgå vår egen igangkjørings- og innkjøpspraksis for å sikre at de ikke bidrar til dårlig arbeidspraksis
 • Engasjere våre leverandører, partnere og kolleger til å finne måter å samarbeide på for å redusere risikoen
 • Gjøre det mulig for arbeidstakere i vår virksomhet, produksjon og forsyningskjede å varsle om en bekymring
 • Lytte til de som potensielt er rammet av dårlig arbeidspraksis og ta grep for å løse problemene de belyser
 • Å være offersentrert i vår respons

Risikovurderingen innebærer blant annet:

 • Generell risiko knyttet til landet der tjenesten/produktet kjøpes, og produksjonen skjer
 • Generell risiko knyttet til bransje
 • Produktet/tjenesten som leveres
 • Leverandørkjedens kompleksitet
 • Risiko for brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter og arbeidsforhold
 • Risiko for at det benyttes migrantarbeidere i leveransen

Følgende forhold inngår alltid i kategorien «høy risiko»:

 • Barnearbeid
 • Tvangsarbeid
 • Alvorlig risiko for helse, miljø og sikkerhet
 • Brudd på lovbestemt minstelønn
 • Korrupsjon og bestikkelser

Risikovurderingen baseres på dokumentasjon fra leverandøren, kontakt med relevante personer på leverandørsiden, allmenn kunnskap, samt andre tilgjengelige kilder. Der det avdekkes kritikkverdige forhold og behov for tiltak vil ITV Studios eksempelvis velge en annen leverandør, endre Avtalen slik at de kritikkverdige forholdene opphører eller stanse samarbeidet. ITV Studios vil videre stille særlige krav til dokumentasjon og videre oppfølgning.

ITV Studios har per juli 2023 ikke identifisert avtaler med negative konsekvenser, eller høy risiko for faktiske negative konsekvenser i vår leverandørkjede.

By using this site, you agree we can set and use cookies. For more details of these cookies and how to disable them, see our cookie policy.

Terms & Conditions | Privacy Notice | Apenhetsloven

©Copyright ITV Studios 2023. All rights reserved