Privacy Notice

PERSONVERNERKLÆRING – ITV Studios Norway

Versjonsdato: 01. 01.2021

1. INTRODUKSJON

ITV Studios Norway AS, heretter kalt «ITV Studios» tar ditt personvern på alvor og overholder personvernforskriftsbestemmelsene som til enhver tid er gjeldende og tilstreber et høyt nivå av personopplysningsbeskyttelse. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler personlige opplysninger og retter oss mot deg som er i kontakt med oss som kunde, kandidat, produksjonsdeltaker, medvirkende, midlertidig ansatt, leverandør eller samarbeidspartner.

2. DATAANSVARLIG

ITV Studios Norway AS
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo
Org nr; 990 964 076
E-post: norway@itv.com 

ITV Studios Norway er en del av det Britiske multinasjonale produksjons- og distribusjonsselskapet ITV Studios. Informasjon om behandling av personopplysninger i ITV Studios konsernet finner du på vår hjemmeside www.itvstudiosnorway.com. For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine data, kontakt oss på norway@itv.com

3. FORMÅLET MED OG BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi er opptatt av arten og omfanget av personopplysninger og hvordan vi best beskytter disse. Derfor samler og behandler vi kun personlig informasjon som er tilstrekkelig, relevant og begrenset til det som er nødvendig for et saklig og legitimt formål. Vi samler ikke inn mer personlig informasjon enn det som er nødvendig for å oppnå dette formålet.

 

Vi kan imidlertid være pålagt ved lov å samle inn og behandle visse personopplysninger. Dersom vi ønsker å bruke dine personopplysninger til et annet formål enn det de opprinnelig ble samlet inn til, vil vi informere deg, med mindre behandlingen er dekket av taushetsplikt eller håndhevelse av sivilrettslige krav og lignende, eller det nye formålet må antas å være innenfor dine forventninger. I denne sammenhengen vil vi også vurdere om bruk av dine personopplysninger til det nye formålet kan ha negative konsekvenser for deg. Når vi anonymiserer personopplysninger slik at de registrerte personene ikke lenger kan identifiseres, kan vi imidlertid bruke informasjonen til andre formål uten at du blir orientert. Vi holder øye med og sjekker at personopplysningene vi behandler ikke er uriktige eller misvisende, og vi sørger for å oppdatere personlig informasjon. 

I noen tilfeller kan det hende vi må samle inn personopplysninger fra tredjepart, eksempelvis offentlige myndigheter og private aktører. I så fall vil vi opplyse om dette og innhente samtykke til dette med mindre du allerede er kjent med innsamlingen og behandlingen, eller din interesse for å bli informert om dette må avvike fra de offentlige eller private interesser, eller håndhevelsen av sivilrettslige krav. o. lignende.

Vi behandler din personlige informasjon til følgende formål:

 • Vi behandler personlig informasjon som er nødvendig for å inngå en avtale for levering av våre ytelser eller tjenester, og som er nødvendig for å dokumentere rettigheter og plikter i henhold til kontrakten. Dette kan omfatte informasjon om type produksjon, tidspunktet avtalen ble inngått, prosjektdeltakere, etc.
 • Vi behandler personopplysninger til bruk for dokumentasjon av et juridisk krav. Det kan brukes til opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.
 • Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for å administrere kundeforholdet, inkludert kontaktdata, faktureringsbetingelser, kjøpshistorikk, etc.
 • Vi behandler personlig informasjon om medvirkende i våre produksjoner som er relevante for den produksjonen. Det kan være navn og adresse, men kan også være interesser, livshistorier og bakgrunn.
 • Vi behandler personopplysninger som vi er lovpålagte til å behandle. Dette kan være til regnskapsmessige og skattemessige formål.
 • Vi behandler personlig informasjon til administrasjon av nettsiden. (informasjonskapsler). Administrasjonen av nettstedet er utelukkende med tanke på drift og vedlikehold, inkludert upassende eller ulovlig bruk. Informasjon om bruken av cookies vises i en egen cookie-policy.
 • Vi behandler personopplysninger for sikkerhetsformål. Det kan være tilgangskontroll på våre fysiske nettsteder, inkludert videoovervåking.
 • Vi behandler personopplysninger for markedsføringsformål.
 • Til slutt behandler vi personopplysninger for bruk i annen administrasjon, drift og utvikling. Dette kan være dokumentasjon til historiske formål, for eksempel bilder tatt i forbindelse med mottakelser, merkedager osv., Eller for beskrivelse av selskapets historiske utvikling.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er som følger:

 • Vi behandler personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning, herunder gjeldende norsk Personopplysningslov og EUs generelle personvernforordning (GDPR) artikkel 6 (2). Artikkel 6 nr. 1 bokstav b) (nødvendig for inngåelse av en kontrakt); Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) (for overholdelse av en juridisk forpliktelse); 1 (e) (med det formål å utføre en offisiell oppgave) og / eller artikkel 6 (1). 1 (f) (av hensyn til våre legitime interesser der individets individuelle interesse eller grunnleggende rettigheter ikke går foran). Vi kan også be om ditt samtykke til å bruke behandlingen, jf. Artikkel 6 (2). 1, punkt a.

Legitime interesser som forfølges med behandlingen
Som nevnt ovenfor, er vår behandling av dine personopplysninger (delvis) basert på balanseringsregelen i artikkel 6 (2) i databeskyttelsesforordningen. 1, punkt f. Den legitime interesse som rettferdiggjør behandling, for eksempel våre saklige driftsmessige behov for sikkerhet, overvåkning og adgangskontroll til de fysiske fasiliteter og steder, så vel som til vårt digitale miljø.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI

Vi kan behandle mange forskjellige typer personopplysninger om deg, disse kan være:

 • Kontaktinformasjon
 • Produksjonshistorie eller tidligere produksjonsdeltakelse
 • Interesser, familiesaker og lignende privat informasjon
 • Økonomiske forhold, for eksempel betalingshistorikk, kredittverdighet, restanser og andre transaksjonsdata.

I forbindelse med en spesifikk produksjon kan vi samle inn ekstra kategorier av personopplysninger. Dette er nærmere angitt i eksempelvis Skuespilleravtalen eller Oppdragsavtalen din. 

5. MOTTAKERE

Vi kan videre gi din personlige informasjon til følgende mottakere:

 • ITV Studios for bruk i konsernforhold eller systemer som opereres på konsernnivå.
 • Offentlige myndigheter, f.eks. Skatteetaten, politi, arbeidstilsyn m.m.
 • Ulike rådgivere, inkludert for revisjon og juridisk bistand.
 • Vi bruker databehandlere i forbindelse med våre tjenester og ytelser. Disse vil være underlagt databehandlingsavtaler og instruksjoner, og kun til vårt formål.

Vi vil aldri selge din personlige informasjon til tredjepart. Du kan få tilgang til eller motta lenker til andre applikasjoner og / eller nettsteder som ikke er kontrollert av oss. Vi er ikke ansvarlig for innholdet i applikasjoner / nettsteder koblet til i forskjellige sammenhenger, inkludert behandling av din personlige informasjon laget i slike applikasjoner eller på nettsteder. Vi er heller ikke ansvarlig for personopplysninger samlet inn i forbindelse med informasjon tilgjengelig på sosiale medier, for eksempel Facebook eller Instagram.

Vi vil ikke overføre dine personopplysninger til mottakere utenfor EU og EØS med mindre vi er pålagt å gjøre det ved lov eller pålagt oss av en offentlig myndighet, for eksempel til utredningsformål, eller hvis du spesifikt opplyser om det.

6. SIKKERHET

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte din personlige informasjon fra uautorisert tilgang, tap, manipulering og annet kompromiss. Vi justerer kontinuerlig sikkerhetstiltakene våre i tråd med den tekniske utviklingen.

7. LAGRING

Vi lagrer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet ovenfor. Når vi bestemmer hvor lenge personopplysningene dine skal oppbevares, vil vi for eksempel ta hensyn til lagringskrav fastsatt i lovgivning, for eksempel regnskapsloven, eller lagringskrav for å etablere, hevde eller forsvare et juridisk krav. Det kan for eksempel være foreldelsesloven.

8. NÅR VI MOTTAR DIN CV

Ved å sende din søknad/CV til norway@itv.com vil din søknad/CV oppbevares i våre systemer, og din handling anses som et frivillig samtykke til at vi lagrer dine personopplysning i våre systemer i 3 år for det formål å kontakte deg om det er aktuelt basert på din søknad og våre behov, med mindre du ber oss slette søknaden/CV-en tidligere. Vi behandler ikke dine personopplysninger sendt til denne e-postadressen for andre formål. Du kan når som helst trekke ditt samtykket tilbake ved å sende oss beskjed om dette til norway@itv.com, og vi vil sørge for at dine personopplysninger mottatt på epostkontoen slettes. 

9. RETTEN TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKE

Hvis vi har bedt om ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, har du når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen ovenfor i punkt 1. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, vil det ikke påvirke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger basert på ditt forutgående samtykke og frem til uttakstidspunktet. Å trekke tilbake ditt samtykke vil derfor bare tre i kraft fra det tidspunktet du trekker det tilbake.

10. DINE RETTIGHETER

Du har etter databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av informasjonen om deg. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på norway@itv.com.  

Rett til å se informasjon (innsynsrett)
Du har rett til å få tilgang til informasjonen vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsinformasjon.

Rett til retting (rett til korreksjon)
Du har rett til å få feil informasjon om deg selv korrigert.

Rett til å slette
I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet informasjon om deg før tidspunktet for vår vanlige generelle sletting.

Rett til å begrense behandlingen
Du har rett, i visse tilfeller, til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. I fremtiden, hvis du har rett til begrenset behandling, kan vi bare behandle informasjonen – annet enn lagring – med ditt samtykke, eller med det formål å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller viktig allmenn interesse.

Retten til å innsigelse
I noen tilfeller har du rett til å gjøre innsigelser mot vår eller lovlig behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innvendinger mot behandlingen av informasjonen din til direkte markedsføring.

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)
I noen tilfeller har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og til å overføre disse personopplysningene fra en datakontroller til en annen uten hindring. Du kan lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets guide om rettighetene til de registrerte, som du kan finne på www.datatilsynet.no.

10. ØVRIG INFORMASJON

Du kan få mer informasjon om vår personlige databehandling hvis du er arbeidstaker, oppdragstaker, skuespiller, deltaker, medvirkende eller kunde/samarbeidspartner. Se vår Personalhåndbok eller kontakt oss på norway@itv.com

Hvis du vil vite mer om reglene for håndtering av personlig informasjon, kan du finne ytterligere informasjon på www.datatilsynet.no.

11. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRING

Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i vår personvernerklæring. Ved større endringer, vil vi varsle deg med rimelig varsel i samsvar med gjeldende juridiske krav. Vi vil også laste opp en oppdatert policy på hjemmesiden vår.

12. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no.

Men vi vil oppfordre deg til å kontakte oss først på norway@itv.com.  

Skulle du fortsatt trenge å klage til Datatilsynet, vil vi be om en kopi av klagen.

By using this site, you agree we can set and use cookies. For more details of these cookies and how to disable them, see our cookie policy.

Terms & Conditions | Privacy Notice

©Copyright ITV Studios 2020. All rights reserved